تبلیغات
داستان - قسمت ده سرنوشت
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.

قسمت ده سرنوشت

نوشته شده توسط:elina junki
یکشنبه 24 فروردین 1393-12:12 ب.ظ

سلام خوبین دوستای خوبم؟ 

بریم سراغ اپ امروز که قسمت ده داستان سرنوشته 

امیدوارم که دوست داشته باشین


الینا با چشمای گردشده به جونکی نگاه کرد جونکی به کتابای روی زمین نگاهی کرد بعد خم شد وکتابارو جمع کرد وبه سمت الینا گرفت:اولین باری که دیدمت همین اتفاق افتاد تو ترسیدیو پاکتای خریردت افتادن زمین منم برشون داشتم و ازت معذرت خواهی کردم ولی تو گفتی کره ای بلد نیستی  اون موقع اصلا فکرشم نمیکردم دوباره ببینم ولی به یه ساعت نکشید که دوباره یه جای دیگه دیدمت
الینا با به خاطر اوردن اون خاطره وحشتناک مور مورش شد واخم کرد:اقای لی شما از کجا میدونستید من اینجام نکنه منو تعقیب میکردین؟
جونکی:چرا گوشیتو خاموش کردی اصلا ازت انتظار نداشتم
الینا شرمزده سرشو انداخت پایین ولبشو گاز گرفت:راستی حالتون بهتر شد/فهمیدین کی اینکارو کرده؟
جونکی با لحن قهر الودی گفت:اگه نگرانمی چرا زنگ نزدی حالمو بپرسی؟
الینا:من؟؟؟ من چه طور به یه بازیگر مشهوری مثل شما زنگ بزنم من یه ادم عادیم ولی شما......
جونکی پرید وسط حرفشوگفت:ولی من چی..؟تو نباید این کارو کنی.من دوست ندارم با من این جوری رفتار کنی دلم میخواد همون برخوردی که با سونک داشتی رو بازم ادامه بدی.
الینا:ولی من نمیتونم اون جوری با شما برخورد کنم
جونکی :چرا میتونی ........باید همن جوری باشی عادی باش ..
اینوک الینا رو صدا کرد جونکی رو به الینا کرد وگفت:من میرم وقتی تو ماشین میشینم بهت زنگ میزنم دستی براش تکون داد ودر حال رفتن گفت:یادت نره روشن کنی گوشیتوواز مغازه بیرون رفت
اینوک با کنجکاوی با الینا نگاه میکرد:میشناختیش؟
الینا به کتابا نگاه میکرد:نه بابا داشت برا کتابا توضیح میداد
اینوک دختر خوبی بود ولی بعضی وقتا الینا رو زیر نظر میگرفت که این باعث کلافگیش میشد.

الینا روی تخت نشست وگوشیشو روشن کردجونکی بیشتر از 20 بار به الینا زنگ زده بود یا بهش پیام داده بود 
جونکی با دیدن الینا حالش بهتر شده بود وبا چند شرکت قرار ملاقات گذاشته بود سرانجام بازی در سریال دخترم  رو قبول کرد وسرش شلوغ شد وکمتر با الینا در ارتباط بود
نزدیک برگشت به ایران بود الینا تصمیم گرفت همون جا بمونه ولی پدرو مادرش مخالف بودن بلاخره عمو زن عمو با صحبتاشون اونا رو راضی کردن تا الینا بمونه
الینا با شنیدن موافقت خونوادش خوشحال شدوسریع به جونکی گفت که قراره بمونه جونکی با شنیدن این موضوع حسابی خوشحال شده بود و سرحال تر از همیشه سر صحنه رفت
حدود دوماه میگذشت الینا به یه کالج معروف رفت وجونکی هم به شدت مشغول سریال بازی کردن بود ومدتی بود که الینا رو ندیده بود حتی وقت نداشت باهاش تلفنی صحبت کنه 

یه روز الینا باسرعت به سمت کالج حرکت میکرد شب قبل بارون اومده بود و بعضی جاها اب جمع شده بود الینا توی حال خودش بود که یه دفه یه ماشین با سرعت از کنارش رد شد وگل واب به تن الینا ریخت.
الینا با عصبانیت توی خیابون رفت ودستشو بلند کرد وبلند داد زد:هوووووووووی چه کار میکنی احمق.
ماشین ایستاد ودنده عقب گرفت وجلوی پای الینا ایستاد تمام لباساش گلی شده بود 
پسری پیاده شد الینا با دیدن قیافش نفس عمیقی کشید:بازم که تو!!!!!!!!!!!!!
جونکی لبخندی زد ماه ها بود الینا رو ندیده بود با دیدنش احساس کرد که چه قدر دلش براش تنگ شده بوده سریع بدون هیچ حرفی به سمت الینا رفت وبغلش کردالینا از این حرکت جونکی جا خورد سعی کرد خودشو جدا کنه ولی جونکی محکم تر بغلش کرد
الینا که دید نمیتونه خودشو جدا کنه دستشو بلند کرد وپشت موهای جونکیو گرفت ومحکم کشید
اخخخخخخخ چی کار میکنی دیوونه چرا موهامو میکشی جونکی از الینا جدا شد 
الینا که حسابی لجش گرفته بود:خودت چی کار میکنی؟ چرا این جوری میکنی ؟
جونکی :خخخخخ همه دخترا ارزوشونه منو از نزدیک ببینن اون وقت من بغلت میکنم عصبانی میشی....واقعا که دختر عجیبی هستی>
الینا لباساشو داشت با دستمال پاک میکرد:میبینی چی کار کردی حالا من چه جوری برم کالج.
جونکی شونهای الینا رو گرفت:ولی قرار نیست امروز بری کالج امروز فقط من و تو ..با هم دیگه میریم تفریح.
الینا قصد مخالفت داشت که جونکی سریع در ماشینو باز کردوالینا رو توی ماشین نشوند وخودش هم سریع سوار شد 
الینا:من با این لباسا هیچ جایی نمیام .
جونکی :اشکالی نداره میریم لباس فروشی اول لباساتو عوض میکنی بعد میریم گردش 
نزدیک غروب بود دیوید به جونکی زنگ زد دیوید:معلوم هست کجایی تو چرا سر قرار نیومدی؟
جونکی:الو دیوید صدات نمیاد من جایی هستم بعدا بهت زنگ میزنم وقطع کرد
دیوید با عصبانیت گوشیو انداخت روی میز:قطع کرد معلوم نیست کجا رفته اخه کی این قرار به این مهمی رو ول میکنه میره بیرون
کتی با تعجب به دیوید نگاه کرد:بیرون ؟با کی رفته بیرون
کتی همون دختری بود که جونکی باهاش دعوا کرد ولی کتی پرو تر از این حرفا بود وهمیشه به جونکی مثل کنه میچسبید .
الینا بسته چیپسو از جونکی گرفت:به منم بده دیگه همشو خودت خوردی! جونکی بهتره منو برگردونی داره دیر میشه
جونکی:باشه بریم  قیافت که خیلی خسته نشون میده  به من که خیلی خوش گذشت به تو چی؟
الینا چیپسی توی دهنش گذاشت وسرشو تکون دادبعد با شیطنت چشمکی زد گفت:معلومه مگه میشه با جونکی مشهور بری بیرونو بهت خوش نگذره جونکی با شنیدن این حرف خندیدو بعد سریع گونه الینا رو بوسید
الینا گفت:اههههههههه دیوونه دیگه این کارو نکنیا . بعد از الکی قهر کرد وروشو اونطرف کرد
جونکی خندیدوگفت:باشه دختره لوس دیگه این کارونمیکنم بعد برای اینکه لج الینا رو در بیاره سرشو دراز کرد تادوباره الینا رو ب.ب.و.سه الینا با سرعت سرشو به سمت جونکی برگردوند وجونکی ناخوداگاه الینا رو بوسید الینا شوکه شده بود واز ترس لبه جونکیو گاز گرفت
جونکی با پیروزی به الینا نگاه کرد:تقصیر خودت بود الینا من داشتم اذیتت میکردم خودت سرتو برگردوندی بعد دستشو به گوشه لبش گذاشت لبمو چرا گاز گرفتی دیونه
بعد انگشتشو به الینا نشون داد:ببین خونم اومده الینا با گونهای قرمز دستمالشو از جیبش دراورد وبه سمت جونکی گرفت جونکی دستمالو گرفت:چه دستمال خوشگلی اینو به عنوان هدیه قبول میکنم
الینا اخم کرد:چه پرو
جونکی ابروهاشو بالا انداخت:دیگه همینه چی کار میشه کرد بعد ماشینو روشن کرد وبه سمت خونه الینا راه افتاد الینا رو که رسون با سرعت به خونه برگشت دیوید وکتی منتظرش بودن دیوید با دلخوری گفت:به به اقای جونکی بلاخره تشریف اوردن
کتی با شور به جونکی نگاه کرد ولی جونکی با بی اعتنایی جواب داد:چرا همیشه نق میزنی مثل این دختربچهای لوسو بیمزه که احساس خوشگلی قدرت میکنن
دیوید تعجب کرد ومطمئن بود که جونکی این حرفو غیر مستقیم به کتی گفته
جونکی با خوشحالی با سمت یخچال رفت وپاکت اب میوه رو برداشت وبا سر خورد
دیوید موشکافانه با حرکات جونکی نگاه میکرد:جونکی چی شده چرا این قدر شنگولی؟ ویه لحظه با نگرانی به لبای جونکی نگاه کرد:لبت چی شده کتی هم با حرف دیوید بلند شد وبه سمت جونکی رفت و دستشو به سمت لبای جونکی دراز کرد جونکی دستشو کنار زد واز اشپزخونه بیرون اومد:لبامو یه خرگوش کوچولویی گاز گرفته
دیوید چشاش گرد شد:خرگوش؟؟؟؟؟؟؟ 
کتی ناراحت شد:اخه کدوم ادم احمقی لبای به این نازیو گاز میگیره ویه لحظه به فکر فرورفت جونکی تا به حال یه بارصورت کتی ن.ب.س.ی.ده چه برسهبه ......... وبه اون دختر حسودیش شد
جونکی که قیافه در هم کتی نگاه میکردبرای اینکه بیشتر لجشو در بیاره شاید کتی بیخیال جونکی بشه گفت:کتی خانوم مراقب حرفات باش یه بار دیگه با این لحن در مورد عشقم صحبت کنی زبونتو میبرم فهمیدی
دیوید سرشو تکون داد وبا خودش گفتدوباره این دوتا پریدن به هم دیگه
جونکی رو به دیوید کرد وبا شور اشتیاق گفت:عمدی نبود که من یه دفه ب.وس.ش کردم اونم ترسید و گازم گرفت
واای نمیدونی دیوید چه قدر از این ترسش خوشم میاد باید همیشه غافل گیرش کنم وگرنه از اون دخترایی نیست که به راحتی خودشونو در اختیار دیگرون میزارن
کتی خیلی ناراحت شد میدونست که این تیکه رو به اون انداخته جونکی حرفشو ادامه داد:البته دیگه این کارو نمیکنم میترسم دیگه باهام نیاد بیرون امروزم اتفاقی پیش اومد
کتی با خودش فکر میکرد این شخصکیه که جونکی این قدر براش احترام قائله واز. ازدست دادنش این قدر میترسه.

Click For More
شنبه 16 شهریور 1398 06:01 ق.ظ
Currently it appears like Expression Engine is the
preferred blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
manchester escorts
چهارشنبه 6 شهریور 1398 10:07 ب.ظ
sexy2call.co.uk Quick search and obtain the latest results Locate a massage escort girl,
discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
נערות ליווי בחיפה
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:24 ب.ظ
"We should build completely to another crescendo, cheri," he said.

"And we can have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt
his cock slide between my sensitive lips. I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and
I needed him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back approximately
my clit.

I had been aching to possess him inside, and I really could tell that his have to push that
wonderful hard cock inside me was growing. His moans grew to check mine, and
I knew the feeling of my wet pussy lips for the head of his cock was getting
an excessive amount for of us.

"Enable the finale begin," he stated, and hubby slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped when he held his cock there for
any moment. I contracted my pussy in order to him further inside, anf the husband threw
his head back in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I wanted all of it inside me. I rolled to the side and rested my
leg against his shoulder, and the man plunged his cock all
the way in.
agrandamiento de pene
شنبه 19 مرداد 1398 01:31 ق.ظ
I absolutely love your website.. Great colors & theme.
Did you build this site yourself? Please reply back as I'm
wanting to create my very own blog and would
love to know where you got this from or what the theme is called.
Many thanks!
sexy2call
سه شنبه 8 مرداد 1398 07:14 ق.ظ
The ads are susceptible to every one of the binding laws
with the State of Israel.
חדרים לפי שעה בראשון
جمعه 4 مرداد 1398 10:22 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in a few minutes a villa for rental by city, various
Sexy2Call
پنجشنبه 3 مرداد 1398 04:30 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the modern results Get a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Searching for escort girls? Discrete apartments?
Complete a quick search by region
صیانة غسالات ال جى فى مصر
چهارشنبه 2 مرداد 1398 03:44 ب.ظ
I am really thankful to the owner of this website who has shared this
impressive post at here.
Sexy2Call
یکشنبه 30 تیر 1398 11:33 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the most recent results Discover a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for
escort girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region
sexy4escort
شنبه 29 تیر 1398 06:16 ق.ظ
"We've got to build to a different crescendo, cheri,"
he said. "Therefore we are going to have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, and the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy,
and I desired him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back
up to my clit.

I had been aching to have him inside, and I really could tell that
his really need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips around the head of his cock was getting an excessive amount for of
us.

"Permit finale begin," he said, and hubby slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped as they held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and that he threw his head back in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and
each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I needed everything inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged
his cock up in.
וילות להשכרה בצפון
جمعه 28 تیر 1398 08:49 ب.ظ
thanks a lot lots this excellent website is actually professional along
with informal
טכנאי מזגנים
جمعه 28 تیر 1398 03:23 ب.ظ
cheers considerably this website is actually formal and simple
וילות להשכרה באילת
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:59 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first
minutes a villa for rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be astounded by the wonderful pictures and
data that they have to present you. The site is a center for every person the ads inside
field, bachelorette party? Spend playtime with a buddy who leaves Israel?
No matter what the key reason why you will need to rent a villa for the next
event or perhaps friends recreation made for any age.
The website is also the midst of rooms with the hour, which has already
been another subject, for lovers who are looking for a lavish room equipped for
discreet entertainment which has a spouse or lover.
Whatever you are looking at, the 0LOFT website makes a seek out you to find rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
najlepsze konta bankowe
یکشنبه 23 تیر 1398 06:52 ب.ظ
Hurrah, that's what I was exploring for, what
a stuff! present here at this webpage, thanks admin of this web page.
firmowe Konto bankowe
یکشنبه 23 تیر 1398 03:51 ب.ظ
This is a very good tip especially to those fresh to
the blogosphere. Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
konto firmowe
یکشنبه 23 تیر 1398 02:31 ب.ظ
Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, awesome blog!
נערות ליווי ברמת גן
چهارشنبه 19 تیر 1398 11:48 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. They're handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He or she is well made, with incredible arms plus
a chest that stands out during this sweater.
We're standing in-front of one another discussing how we live, what you want money,
what we're interested in on another person. He starts telling me that he's been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for reasons right.
But figure out, can you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he explained as I receive closer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I'm keen on how you will think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘What can you want ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know whatever they want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping something mroe challenging, especially with regards to making new things in the bed room ', I intimate ‘And I love girls that are direct, who cut from the chase, like you simply did. Being
honest, it really is a huge turn on.
צימרים
چهارشنبه 19 تیر 1398 10:52 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by
region, find in minutes a villa to book by city, a
number of rooms lofts and villas. Be thankful for the images and
information that the site has to offer you you.

The site is a center for all of you the ads in the field,
bachelorette party? Enjoy someone who leaves Israel? Regardless of the the rationale you will need to rent a villa for
the next event or simply just a gaggle recreation appropriate for any age.

The site is also the centre of rooms with the hour, which has already been another subject, for lovers who
are looking for an expensive room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
Regardless of the you are searching for, the 0LOFT website
will make a seek out you to find rentals for loft villas and rooms throughout
Israel, North South and Gush Dan.
nagels
چهارشنبه 19 تیر 1398 01:15 ق.ظ

Adult.xyz - shorten links and earn money!
sexy2call
دوشنبه 17 تیر 1398 10:56 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's having a cappuccino.

They are handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips
I've seen. He is well made, with incredible arms
including a chest that stands out during this sweater.
We're standing ahead of one another dealing with people, what we wish money for hard times, what we're interested in on another person. He starts saying that
she has been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.
But tell me, would you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he stated as I am nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone that knows what they want. Someone who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid when attemping a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when attemping a new challenge, especially in regards to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And I enjoy females who are direct, who cut throughout the chase, like you may did. For being
honest, which is a huge turn on.
נערות ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 05:22 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the modern results
Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region
Sexy2Call
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:31 ب.ظ
Sexy2call Quick search and find the newest results Get a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Searching for escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region
נערת ליווי חיפה
چهارشنبه 12 تیر 1398 10:26 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Locate a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region, the most significant portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a variety of youth
ads that offers you service and guidance you didn't know,
try a search by city and locate you the dream girl for
the indulgence, business meeting? Ads do not include and
or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are controlled by many of the binding laws from the State of Israel.
נערת ליווי ברמת גן
یکشنبه 9 تیر 1398 12:07 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen.
They are well-built, with incredible arms
including a chest that stands out with this sweater. We're standing in-front of each other talking about our lives,
what we wish money, what we're looking for on another person.
He starts saying that bigger been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But inform me, would you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he said as I purchase much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone that knows what they have to want. Someone who won't say yes although I said yes. Someone who's not scared when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you try new things, especially in terms of making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut over the chase, like you only did. Being
honest, that is a huge turn on.
נערות ליווי בהרצליה
دوشنبه 3 تیر 1398 08:59 ب.ظ
thanks lots this site is actually proper along with simple
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 1 تیر 1398 04:55 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen.
They are quality, with incredible arms as well as a chest that sticks out on this sweater.
We're standing right in front of one another talking about
how we live, what you want in the future, what we're interested
in on another person. He starts telling me that they
have been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never
reject you ', I only say He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a good reason right.
But let me know, you would not reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at this time?' he stated as I am closer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I'm keen on the method that you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone in their leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you enjoy in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody that won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when you attempt a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially in relation to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And I enjoy girls that are direct, who cut through the chase, like you merely did. To get
honest, that is a huge turn on.'
נערות ליווי
جمعه 31 خرداد 1398 11:16 ق.ظ
"We need to build to a different crescendo, cheri," he said.
"Therefore we will have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, as well as soft skin of his hard cock
against my sex was having its intended effect.
I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the actual top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and Needed him
to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness
back up to my clit.

I had been aching to have him inside, and I was able to tell that
his have to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to check mine, and I knew the feeling of my wet
pussy lips around the head of his cock was getting an excessive amount of for both of
us.

"Allow finale begin," he was quoted saying, and he slid the top of his
cock inside me.

The two of us gasped because held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, and the man threw his
return at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I needed all this inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, anf
the husband plunged his cock up in.
וילות להשכרה בהרצליה פיתוח
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:45 ب.ظ
thank you considerably this site is actually elegant and everyday
חדר בהרצליה
شنبه 18 خرداد 1398 10:15 ب.ظ
thank you lots this web site is usually professional and also relaxed
minotaur
پنجشنبه 9 خرداد 1398 11:12 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative
to read?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox