تبلیغات
داستان - قسمت ده سرنوشت
می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق.

قسمت ده سرنوشت

نوشته شده توسط:elina junki
یکشنبه 24 فروردین 1393-11:12 ق.ظ

سلام خوبین دوستای خوبم؟ 

بریم سراغ اپ امروز که قسمت ده داستان سرنوشته 

امیدوارم که دوست داشته باشین


الینا با چشمای گردشده به جونکی نگاه کرد جونکی به کتابای روی زمین نگاهی کرد بعد خم شد وکتابارو جمع کرد وبه سمت الینا گرفت:اولین باری که دیدمت همین اتفاق افتاد تو ترسیدیو پاکتای خریردت افتادن زمین منم برشون داشتم و ازت معذرت خواهی کردم ولی تو گفتی کره ای بلد نیستی  اون موقع اصلا فکرشم نمیکردم دوباره ببینم ولی به یه ساعت نکشید که دوباره یه جای دیگه دیدمت
الینا با به خاطر اوردن اون خاطره وحشتناک مور مورش شد واخم کرد:اقای لی شما از کجا میدونستید من اینجام نکنه منو تعقیب میکردین؟
جونکی:چرا گوشیتو خاموش کردی اصلا ازت انتظار نداشتم
الینا شرمزده سرشو انداخت پایین ولبشو گاز گرفت:راستی حالتون بهتر شد/فهمیدین کی اینکارو کرده؟
جونکی با لحن قهر الودی گفت:اگه نگرانمی چرا زنگ نزدی حالمو بپرسی؟
الینا:من؟؟؟ من چه طور به یه بازیگر مشهوری مثل شما زنگ بزنم من یه ادم عادیم ولی شما......
جونکی پرید وسط حرفشوگفت:ولی من چی..؟تو نباید این کارو کنی.من دوست ندارم با من این جوری رفتار کنی دلم میخواد همون برخوردی که با سونک داشتی رو بازم ادامه بدی.
الینا:ولی من نمیتونم اون جوری با شما برخورد کنم
جونکی :چرا میتونی ........باید همن جوری باشی عادی باش ..
اینوک الینا رو صدا کرد جونکی رو به الینا کرد وگفت:من میرم وقتی تو ماشین میشینم بهت زنگ میزنم دستی براش تکون داد ودر حال رفتن گفت:یادت نره روشن کنی گوشیتوواز مغازه بیرون رفت
اینوک با کنجکاوی با الینا نگاه میکرد:میشناختیش؟
الینا به کتابا نگاه میکرد:نه بابا داشت برا کتابا توضیح میداد
اینوک دختر خوبی بود ولی بعضی وقتا الینا رو زیر نظر میگرفت که این باعث کلافگیش میشد.

الینا روی تخت نشست وگوشیشو روشن کردجونکی بیشتر از 20 بار به الینا زنگ زده بود یا بهش پیام داده بود 
جونکی با دیدن الینا حالش بهتر شده بود وبا چند شرکت قرار ملاقات گذاشته بود سرانجام بازی در سریال دخترم  رو قبول کرد وسرش شلوغ شد وکمتر با الینا در ارتباط بود
نزدیک برگشت به ایران بود الینا تصمیم گرفت همون جا بمونه ولی پدرو مادرش مخالف بودن بلاخره عمو زن عمو با صحبتاشون اونا رو راضی کردن تا الینا بمونه
الینا با شنیدن موافقت خونوادش خوشحال شدوسریع به جونکی گفت که قراره بمونه جونکی با شنیدن این موضوع حسابی خوشحال شده بود و سرحال تر از همیشه سر صحنه رفت
حدود دوماه میگذشت الینا به یه کالج معروف رفت وجونکی هم به شدت مشغول سریال بازی کردن بود ومدتی بود که الینا رو ندیده بود حتی وقت نداشت باهاش تلفنی صحبت کنه 

یه روز الینا باسرعت به سمت کالج حرکت میکرد شب قبل بارون اومده بود و بعضی جاها اب جمع شده بود الینا توی حال خودش بود که یه دفه یه ماشین با سرعت از کنارش رد شد وگل واب به تن الینا ریخت.
الینا با عصبانیت توی خیابون رفت ودستشو بلند کرد وبلند داد زد:هوووووووووی چه کار میکنی احمق.
ماشین ایستاد ودنده عقب گرفت وجلوی پای الینا ایستاد تمام لباساش گلی شده بود 
پسری پیاده شد الینا با دیدن قیافش نفس عمیقی کشید:بازم که تو!!!!!!!!!!!!!
جونکی لبخندی زد ماه ها بود الینا رو ندیده بود با دیدنش احساس کرد که چه قدر دلش براش تنگ شده بوده سریع بدون هیچ حرفی به سمت الینا رفت وبغلش کردالینا از این حرکت جونکی جا خورد سعی کرد خودشو جدا کنه ولی جونکی محکم تر بغلش کرد
الینا که دید نمیتونه خودشو جدا کنه دستشو بلند کرد وپشت موهای جونکیو گرفت ومحکم کشید
اخخخخخخخ چی کار میکنی دیوونه چرا موهامو میکشی جونکی از الینا جدا شد 
الینا که حسابی لجش گرفته بود:خودت چی کار میکنی؟ چرا این جوری میکنی ؟
جونکی :خخخخخ همه دخترا ارزوشونه منو از نزدیک ببینن اون وقت من بغلت میکنم عصبانی میشی....واقعا که دختر عجیبی هستی>
الینا لباساشو داشت با دستمال پاک میکرد:میبینی چی کار کردی حالا من چه جوری برم کالج.
جونکی شونهای الینا رو گرفت:ولی قرار نیست امروز بری کالج امروز فقط من و تو ..با هم دیگه میریم تفریح.
الینا قصد مخالفت داشت که جونکی سریع در ماشینو باز کردوالینا رو توی ماشین نشوند وخودش هم سریع سوار شد 
الینا:من با این لباسا هیچ جایی نمیام .
جونکی :اشکالی نداره میریم لباس فروشی اول لباساتو عوض میکنی بعد میریم گردش 
نزدیک غروب بود دیوید به جونکی زنگ زد دیوید:معلوم هست کجایی تو چرا سر قرار نیومدی؟
جونکی:الو دیوید صدات نمیاد من جایی هستم بعدا بهت زنگ میزنم وقطع کرد
دیوید با عصبانیت گوشیو انداخت روی میز:قطع کرد معلوم نیست کجا رفته اخه کی این قرار به این مهمی رو ول میکنه میره بیرون
کتی با تعجب به دیوید نگاه کرد:بیرون ؟با کی رفته بیرون
کتی همون دختری بود که جونکی باهاش دعوا کرد ولی کتی پرو تر از این حرفا بود وهمیشه به جونکی مثل کنه میچسبید .
الینا بسته چیپسو از جونکی گرفت:به منم بده دیگه همشو خودت خوردی! جونکی بهتره منو برگردونی داره دیر میشه
جونکی:باشه بریم  قیافت که خیلی خسته نشون میده  به من که خیلی خوش گذشت به تو چی؟
الینا چیپسی توی دهنش گذاشت وسرشو تکون دادبعد با شیطنت چشمکی زد گفت:معلومه مگه میشه با جونکی مشهور بری بیرونو بهت خوش نگذره جونکی با شنیدن این حرف خندیدو بعد سریع گونه الینا رو بوسید
الینا گفت:اههههههههه دیوونه دیگه این کارو نکنیا . بعد از الکی قهر کرد وروشو اونطرف کرد
جونکی خندیدوگفت:باشه دختره لوس دیگه این کارونمیکنم بعد برای اینکه لج الینا رو در بیاره سرشو دراز کرد تادوباره الینا رو ب.ب.و.سه الینا با سرعت سرشو به سمت جونکی برگردوند وجونکی ناخوداگاه الینا رو بوسید الینا شوکه شده بود واز ترس لبه جونکیو گاز گرفت
جونکی با پیروزی به الینا نگاه کرد:تقصیر خودت بود الینا من داشتم اذیتت میکردم خودت سرتو برگردوندی بعد دستشو به گوشه لبش گذاشت لبمو چرا گاز گرفتی دیونه
بعد انگشتشو به الینا نشون داد:ببین خونم اومده الینا با گونهای قرمز دستمالشو از جیبش دراورد وبه سمت جونکی گرفت جونکی دستمالو گرفت:چه دستمال خوشگلی اینو به عنوان هدیه قبول میکنم
الینا اخم کرد:چه پرو
جونکی ابروهاشو بالا انداخت:دیگه همینه چی کار میشه کرد بعد ماشینو روشن کرد وبه سمت خونه الینا راه افتاد الینا رو که رسون با سرعت به خونه برگشت دیوید وکتی منتظرش بودن دیوید با دلخوری گفت:به به اقای جونکی بلاخره تشریف اوردن
کتی با شور به جونکی نگاه کرد ولی جونکی با بی اعتنایی جواب داد:چرا همیشه نق میزنی مثل این دختربچهای لوسو بیمزه که احساس خوشگلی قدرت میکنن
دیوید تعجب کرد ومطمئن بود که جونکی این حرفو غیر مستقیم به کتی گفته
جونکی با خوشحالی با سمت یخچال رفت وپاکت اب میوه رو برداشت وبا سر خورد
دیوید موشکافانه با حرکات جونکی نگاه میکرد:جونکی چی شده چرا این قدر شنگولی؟ ویه لحظه با نگرانی به لبای جونکی نگاه کرد:لبت چی شده کتی هم با حرف دیوید بلند شد وبه سمت جونکی رفت و دستشو به سمت لبای جونکی دراز کرد جونکی دستشو کنار زد واز اشپزخونه بیرون اومد:لبامو یه خرگوش کوچولویی گاز گرفته
دیوید چشاش گرد شد:خرگوش؟؟؟؟؟؟؟ 
کتی ناراحت شد:اخه کدوم ادم احمقی لبای به این نازیو گاز میگیره ویه لحظه به فکر فرورفت جونکی تا به حال یه بارصورت کتی ن.ب.س.ی.ده چه برسهبه ......... وبه اون دختر حسودیش شد
جونکی که قیافه در هم کتی نگاه میکردبرای اینکه بیشتر لجشو در بیاره شاید کتی بیخیال جونکی بشه گفت:کتی خانوم مراقب حرفات باش یه بار دیگه با این لحن در مورد عشقم صحبت کنی زبونتو میبرم فهمیدی
دیوید سرشو تکون داد وبا خودش گفتدوباره این دوتا پریدن به هم دیگه
جونکی رو به دیوید کرد وبا شور اشتیاق گفت:عمدی نبود که من یه دفه ب.وس.ش کردم اونم ترسید و گازم گرفت
واای نمیدونی دیوید چه قدر از این ترسش خوشم میاد باید همیشه غافل گیرش کنم وگرنه از اون دخترایی نیست که به راحتی خودشونو در اختیار دیگرون میزارن
کتی خیلی ناراحت شد میدونست که این تیکه رو به اون انداخته جونکی حرفشو ادامه داد:البته دیگه این کارو نمیکنم میترسم دیگه باهام نیاد بیرون امروزم اتفاقی پیش اومد
کتی با خودش فکر میکرد این شخصکیه که جونکی این قدر براش احترام قائله واز. ازدست دادنش این قدر میترسه.

beylikduzu escort
شنبه 24 آذر 1397 03:34 ب.ظ
This is very interesting, You are a verfy skilled blogger.
I havfe joined your feesd and look forward to seeking more of your wonnderful post.
Also, I've shared your website in mmy social networks!
Positivesingles
چهارشنبه 21 آذر 1397 03:23 ق.ظ
If you are going for best contents like myself, only pay a visit this web site every day for the reason that it presents quality contents, thanks
e geburtstagsgrüße
سه شنبه 20 آذر 1397 05:39 ب.ظ
Hey very interesting blog!
istanbul escort Bayan
سه شنبه 20 آذر 1397 02:53 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it's time to bee happy.
I've resad tnis post annd if I could I wish to suggest you some interesting things
or tips. Perhaps youu can write next articles referring to this article.
I wis to read more things about it!
sammenlign eiendomsmeglere
شنبه 17 آذر 1397 01:44 ق.ظ
Keeep on working, great job!
valet rod
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:44 ب.ظ
Hi there! Would you mind if I share your blog with my facevook
group? There's a llot of people tgat I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
hook hanger
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:58 ب.ظ
After going over a handful of the articles on yor
website, I honrstly like your tecnique of writing a blog.
I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the
near future.Take a look at my website as well annd llet me
kno how yoou feel.
startablog
یکشنبه 11 آذر 1397 05:25 ب.ظ
Hey there! I've been following your site for
some time now and finnally got the courage too go ahead aand give
you a shout out from Huffman Tx! Juust wanted to say keep
uup the great job!
child porn
شنبه 10 آذر 1397 11:58 ب.ظ
Hello, after reading this remarkable piece of writing i am too happy
to share my experiece heere with colleagues.
Top sex cam Sites
جمعه 9 آذر 1397 02:31 ب.ظ
Yes! Finally something about top sex cam sites.
Adult cam reviews
جمعه 9 آذر 1397 02:19 ب.ظ
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine but whn opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to giv you a quick heads up! Othber then that, terrific blog!
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 12:33 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you actuually rrealize what you're speaking about!
Bookmarked. Kidly additionally visit my site =).
We could have a hyperlink change contract among us
najlepsze programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:45 ق.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
najlepsze programy partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:04 ق.ظ
Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, might test this?
IE nonetheless is the market leader and a huge element of other
people will leave out your fantastic writing due to this problem.
programy Partnerskie
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:42 ق.ظ
This post is genuinely a nice one it helps new the web
viewers, who are wishing in favor of blogging.
programy partnerskie 2018
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:39 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home
a little bit, but instead of that, this is great blog.

An excellent read. I will definitely be back.
Free Expired Web 2.0 List
سه شنبه 6 آذر 1397 03:04 ب.ظ
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts. I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.
I think you’ll be surprised by the number of accounts that
I come across. Hopefully, you’ll be able to put these
expired accounts to good use.
miss_ksu
یکشنبه 4 آذر 1397 12:30 ب.ظ
Are you in the mood for a little blonde visual satisfaction? If so,
then you really need to take a look at http://www.camgirl.pw/miss_ksu/ She is the type of girl who knows how to put some led in a
man’s pencil.
Leonor
جمعه 17 آذر 1396 08:27 ب.ظ
Hi i am kavin, its my first time to commenting
anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this good piece of
writing.
Can exercise increase your height?
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:40 ب.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by
him as nobody else know such detailed about my trouble.
You're wonderful! Thanks!
What is distraction osteogenesis?
چهارشنبه 15 شهریور 1396 12:37 ق.ظ
Hello, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that's really good, keep up
writing.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 05:42 ق.ظ
Thanks in favor of sharing such a good opinion, post is
good, thats why i have read it entirely
foot pain after walking
دوشنبه 5 تیر 1396 12:08 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this paragraph i thought i could also create comment due
to this brilliant post.
Clemmie
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:18 ب.ظ
Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post.
It was practical. Keep on posting!
aftonmadyun.weebly.com
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 12:00 ب.ظ
I have been browsing online more than three hours as of late, yet I
by no means found any interesting article like yours.
It's pretty worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you
did, the internet can be a lot more helpful than ever before.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:28 ب.ظ
Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with
hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:14 ب.ظ
I believe this is one of the such a lot significant info
for me. And i'm glad studying your article. However want to observation on some basic issues,
The web site style is great, the articles is truly excellent :
D. Excellent process, cheers
ستاره
چهارشنبه 27 فروردین 1393 12:42 ب.ظ
خیلی عالی بود مرسی
پاسخ elina junki : خواهش میکنم عزیزم
ستاره
چهارشنبه 27 فروردین 1393 12:41 ب.ظ
اخ جون ده قسمت دیگه مونده؟ایول
پاسخ elina junki :
یائه رین
دوشنبه 25 فروردین 1393 09:06 ب.ظ
اخ جون ده قسمت دیگه مونده ببین چقدر قشنگتر بشه دست گلت درد نکنه اجی
پاسخ elina junki : قوربونت اجی مهربونم بخخخخخخخخخخل
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox